Spelling: Afbreken

Woordafbreking
De regels voor woordafbreking zijn complex. Hieronder staan 
alleen de belangrijkste regels. Die volstaan voor de afbreking 
van de meeste woorden. Voor woorden van Griekse of Latijnse 
herkomst gelden soms andere afbreekregels, net als voor Engelse 
en Franse woorden. Specifieke gevallen kunt u opzoeken in de 
Woordenlijst: die geeft alle afbreekplaatsen van de woorden weer.
HOOFDREGEL: Breek een woord af op de grens tussen 
twee lettergrepen. U komt meestal tot de juiste afbreking 
als u het woord scanderend uitspreekt.
• tussen de delen van een samenstelling: bob·slee, 
fiets·bel, slagers·mes, voor·deur, zijde·teelt
• tussen een voorvoegsel en een grondwoord: 
be·planten, ge·bergte, kei·goed, on·wil
• tussen een grondwoord en een achtervoegsel als 
het grondwoord eindigt op een klinkerteken: 
fondu·en, lobby·en
• tussen een grondwoord en een achtervoegsel 
als het achtervoegsel begint met een medeklinker: 
boom·pje, geberg·te, werk·ster
• tussen klinkertekens die niet samen één klank of 
tweeklank vormen: ali·as, individu·eel, koei·en, 
muse·um
op andere plaatsen, waarbij we net zoveel mede- 
klinkertekens naar het tweede deel brengen als 
er aan het begin van een Nederlands woord kunnen 
staan: amb·ten, art·sen, boe·ken, campag·ne, herf·stig, 
ka·jak, kap·per, kas·sier, kra·len, la·chen, lei·ding, lera·res, 
prach·tig, pu·bliek, sok·kel, wer·ken, zan·ger, zeg·gen
MAAR: Schrijf geen los klinkerteken aan het eind of 
het begin van een regel, ook niet in samenstellingen.
ezel (niet e·zel), muil·ezel (niet muile·zel), re·gio (niet regi·o), 
regio·politie (niet regi·opolitie)
Breek bij voorkeur niet af op plaatsen die tot lees- of 
uitspraakfouten kunnen leiden. 
massage·bedden (niet massa·gebedden)
 Geef een verkleinvorm met een verdubbelde klinker 
bij afbreking zijn oorspronkelijke vorm terug. 
café·tje (cafeetje), oma·tje (omaatje), paraplu·tje 
(parapluutje), taxi·tje (taxietje)
Laat de apostrof in verkleinwoorden weg bij afbreking. 
cd·tje (cd’tje), sherry·tje (sherry’tje)
Laat het trema weg op de eerste letter na een afbreking. 

be·eindigen (beëindigen), cre·eren (creëren), pingu·in (pinguïn), 
ru·ine (ruïne)